UKKF Tüzük

ULUSAL KAMP VE KARAVAN FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

34-150-200
MADDE 1 – KURULUŞ

Yürürlükteki T.C. Yasaları ile bu tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmak üzere,

“ULUSAL KAMP VE KARAVAN FEDERASYONU”

Adını taşıyan bir Federasyon kurulmuştur. Federasyon’un kısa adı UKKF’dir.

ULUSAL KAMP VE KARAVAN FEDERASYONU, aşağıdaki maddelerde “FEDERASYON” kısa adı ile anılmıştır.

MADDE 2 –  MERKEZ

Federasyon’un merkezi İstanbul’dadır. Merkez dahilinde adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

 MADDE 3 – KURUCU DERNEKLER VE TEMSİLCİLERİNİN ADLARI

 

3.1 İstanbulKamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Hayati Kaplan Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Emekli Adres    : Dr.Tevfik Sağlam C. 2/12
Dikilitaş Bakırköy İst.
3.2 Antalya Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Serdar Uğur Orhan Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Ticaret Adres    : Çağlayan Mah. 2059 Sokak
No.:2/7 Efeler Sitesi Antalya
3.3 İzmir Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Levent Aknur Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Ticaret Adres    : Mithat Paşa Cad. No.:620
K.4 D.10 Kandemir Apt. Küçükyalı İzmir
3.4 Gökova Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Hakan Çınar Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Makine Müh. Adres    : Mahirler Sok.  No.5 D.9
Florya İst.  
3.5 Bodrum Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Nejat Erbaş Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Emekli Adres    : Kale Konutları F13 Bodrum
Muğla
3.6 Tokat Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Bülent Türem Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Ekonomist Adres    : Mehmet Paşa Mah. Behzat Blok
21. Sok. No.:7/A Tokat
3.7 Uludağ Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : İsmail Erdinç Bağcıgil Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Emekli Adres    : Barış Mah. Sümer Sok. 8/6
Nilüfer Bursa
3.8 Asya Kamp ve Karavan Derneği
Temsilcisi  : Ali Erdal Ötügen Tabiyeti: T.C.
Mesleği      : Endüstri Müh. Adres    : İntaş Çamlık Sitesi K Blok
D.29 Sahrayı Cedit Kadıköy

 

MADDE 4- AMAÇ VE FAALİYETLER

Federasyon,  kampçılık ve karavancılıkla uğraşan ve etkinliklerde bulunan dernekleri bir araya getiren bir kuruluştur.

Federasyon, Türkiye’de kampçılığı ve karavancılığı teşvik etmek, geliştirmek, kamp yapmak isteyenlere teknik olarak yardımcı olmak, kampları tanıtmak, karavan imalatçılarına öneri ve teknik bilgi vermek, kamp işletmek hizmetlerini amaçlar.

Federasyon bu amaçla aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmek için çalışır.

 • Kampçılık ve Karavancılık konularında kamu kuruluşlarınca yapılacak düzenlemelere katkıda bulunmak.
 • Kampların ve karavanların standartlarının saptanması ve uluslararası ölçülere uygun olarak düzenlenmesinde yetkili ve görevli kuruluşlara yardım etmek.
 • Türkiye’ye gelen ve gelecek olan kampçı ve karavancıların yolculuk ve konaklamaları konusundaki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.
 • Üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek.
 • Kamp işletmeciliği ve karavancılık için yeterli ve çağdaş bir temel eğitim programı hazırlamak, bu programın üye derneklerde uygulanması için gerekli yasal ortamın hazırlanmasında etkin olmak.
 • Karavan çekmek için ihtiyaç duyulan sınavları düzenlemek ve karavan çekebilme sertifikası verebilmek için yasal tabanın oluşturulmasına çalışmak, karavan çekebilme sertifikası vermek ve teknik onay almak için yetkili kurumlarla anlaşma yapmak, sertifika ve ehliyet vermek için yasal başvuruları gerçekleştirmek.
 • Türkiye’deki kampların niteliklerini saptamak, yetkili makamlara ve kamp sahiplerine durumu bildirmek, elde edilen bilgilerle ‘’Türkiye Kamp Kataloğu’’ yayınlamak.
 • Amacına ulaşmak için özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek arayıp bulmak, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve sonuçlandırmak.
 • Görsel ve basılı medyadan faydalanmak, toplantı, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek, sergi ve fuarlara katılmak, radyo ve TV programları hazırlamak, periyodik ve eğitim amaçlı yayınlar yapmak.
 • Kamp ve karavancılığı doğrudan veya dolaylı ilgilendiren yasal düzenlemeler üzerinde görüş saptamak, kamu ve çevre yararına öneriler üretmek, bu amaçla toplantılar düzenlemek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak ve kamuoyunu aydınlatmak.
 • Her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, bilgi bankası kurmak, Web sayfası düzenlemek, kuruluş amacına uygun kitap, dergi, bülten çıkarmak, film, klip ve belgesel çekmek, sayılan konularda destek sağlamak, reklam almak ve yapımcılarla sözleşme yapmak.
 • Her türlü teknik araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye temin etmek. flama, bayrak, rozet, plaket v.b. yaptırmak.
 • Amacını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, ihtiyaç fazlası taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak tesis ve terkin etmek, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, her tür karavan ithal etmek, satmak ve kiraya vermek.
 • Lokal, sosyal ve kültürel tesisler açmak ve tefriş etmek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda kamu yararına ortak projeler yürütmek.
 • Yardım Toplama Kanunu ve bu Tüzük hükümleri çerçevesinde yardım ve bağış almak, piyango, balo, gezi, sergi, tiyatro, ödüllü, ödülsüz yarışmalar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, üyeleri için yardım sandığı kurmak.
 • Türkiye’deki kamplarda uluslararası standart ve kuralların uygulanmasını sağlamak, kamp sınıf standartları oluşturmak, kampları sınıflandırmak, kamplara yıldız vermek ve denetleme yapmak.
 • Gereken izinleri alarak, benzer amaçlı ulusal ve uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, konfederasyon kurmak veya kurulu konfederasyona katılmak, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak platformlar oluşturmak.
 • Gerekli görüldüğünde temsilcilikler açmak.
 • Her türlü tören ve etkinliklere çiçek, çelenk göndermek.
 • Gerekli hallerde profesyonel eleman çalıştırmak.
 • Türkiye’de üretilen ve ithal edilen her tür karavanın standart ve kurallara uygunluğunu denetlemek. Bu konularda meslek odaları, üniversiteler, karayolları, emniyet vb. kuruluşlarla temas kurmak, işbirliği yapmak.
 • Kampçı ve karavancıların kamp sorunlarına çözüm aramak, öneriler üretmek, mevcut kampların kullanım şekillerinin yeniden saptanmasına, yasal ve fiziki yapılaşmanın başlatılmasına etkin olmak.
 • Kamp sahiplerinin sorunlarına çözüm aramak için gerekli girişimlerde bulunmak.
 • Ulusal ve uluslararası ralli, buluşma vb. organizasyonları yapmak, düzenlenmiş ralli ve buluşmalara katılmak, ülke içinde tanıtım amaçlı etkinlikler yapmak.
 • Kamplar konusunda, büyükşehir ve mahalli belediyeler ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.

MADDE 5 – ÜYE OLMA HAKKI

Kuruluş amacı Federasyon’un amaçlarına uygun olan ve 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümlerini yerine getirmiş her dernek, kendi Genel Kurulu’nda alacağı katılma kararı ile Federasyon’a üye olmak için başvurabilir.

MADDE 6 – ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ

Üye olabilme özelliklerine sahip her dernek, kendi Genel Kurulu’nda aldığı Federasyon’a katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak Federasyon’a üye olmak üzere başvurur. İki defa Federasyon’dan çıkan veya çıkarılan derneklerin başvuruları dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu yapacağı ilk toplantıda inceleyerek kabul veya reddini kesin karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi derneğe bildirilir. Üyeliği kesinleşen dernek Federasyon’un Ana Tüzüğü’nü kabul etmiş sayılır.

MADDE 7 – ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte Federasyon’a giriş ücreti ile o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi Genel Sekreterlik tarafından bildirilir.

Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dernek, üye kayıt defterine kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanmış olur.

MADDE 8 – ÜYELERİN HAKLARI

8.1 Delegeleri aracılığıyla Federasyon organlarına katılmak ve bu organlarda görev almak.

8.2 Federasyon tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak.

MADDE 9 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 Federasyon tüzüğüne ve yetkili organları tarafından alınacak kararlara uymak.

9.2 Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek.

9.3 Federasyon’un sağlayacağı olanaklar çerçevesinde, vereceği hizmetler karşılığında alacağı geliri, Federasyon’un belirleyeceği oran veya tutarlarda Federasyon’a ödemek.

9.4 Federasyon Yönetim Kurulu’nun yazılı istemine bağlı olarak çalışmaları hakkında yılda bir kez rapor vermek.

MADDE 10 – ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Yönetsel ya da yargısal kararla tüzel kişiliği sona erdirilen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Üyeliği sona eren tüzel kişiler, içinde bulunulan takvim yılı dahil olmak üzere, bütün borçlarını ödemekle yükümlüdür

10.1 Üyelikten Çıkma: Üyeler kendi genel kurullarında üyelikten ayrılma kararı alabilirler. Genel Kurul kararının Federasyon Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmesi ile birlikte üye derneğin üyeliği sona erer.

 

10.2 Üyelikten Çıkarılma: Federasyon üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

Federasyonun çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınmak, verilen görevleri yapmamak, Federasyon’un amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak.

Federasyon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

Aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve devrimleri ile ulusal güvenliğimize karşı tehdit edici faaliyetlerde bulunmak.

10.3 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz: Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon ilgili organlarının yapacağı araştırma ve inceleme sonucu, üye derneğin üyelikten çıkarılmasını gerektiren halinin saptanması veya ilgili üye dernek hakkındaki şikayet üzerine, saptanan durum ile şikayet konusunun dikkate alınması gerektiği kanısına varılması durumunda; üye derneğin üyelikten çıkarılmasıyla ilgili durumunu veya şikayet konusunu gidermesi ve tekrar etmemesi için üye derneğe 2 ay süre verir, ihtarname gönderir ve durumu izler. 2 aylık süre sonunda üyenin ihtarname konusu hususları düzeltmemesi halinde üye derneğin yazılı savunmasını ister.  15 günlük süre içinde üye dernek tarafından savunma verilsin veya verilmesin Yönetim Kurulu, kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile vererek sonucu ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.

Üyelikten çıkarılan üye dernek, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde itirazını Yönetim Kurulu’na yapabilir. İtiraz, ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

MADDE 11 – ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

11.1 Asli  Üyelik: Bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.

11.2 Onursal Üyelik:  Federasyon’un amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, kampçılığın ve karavancılığın gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyon’a üye olamayan tüzel kişiler ile gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok iki yıl süreli olmak koşuluyla Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir unvandır.

Genel Kurul toplantılarına onursal üye tüzel kişiler iki temsilci gönderebilirler. Onursal üye gerçek kişiler ise kendileri katılabilirler. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 12 – FEDERASYONUN ORGANLARI

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Danışma Kurulu

MADDE 13 – GENEL KURUL

Genel Kurul, Federasyon’un en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul, asli üyelerin, kendi Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya asli üyeleri arasından görevlendirecekleri 6 delegenin katılımı ile oluşur. Her üye derneğin Federasyon Genel Kurulu’na göndereceği 6’şar delege ile Federasyon’un Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda o dönem görev almış delegeler, dönem sonunda Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Üye derneklerin Genel Kurulları tarafından görevlendirilmiş delegeleri Federasyon Genel Kurulu’nda vekil veya yedekleri ile temsil edilemezler.

MADDE 14 – GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde üç yılda bir Şubat ayında mali işleri görüşmek ve süreleri dolan dernek organlarının seçimi için olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca Yönetim veya Denetleme kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurul’u oluşturan üye delegeleri toplam sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

MADDE 15 – ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye derneklerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üye dernekler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve toplantı gündeminin yer aldığı kısa mesaj, e-mail, taahhütlü mektup veya ulusal gazete ilanıyla toplantıya çağrılır. Bu çağrı aynı zamanda üye derneklerin başkanlarına ve delegelerine de yapılmış sayılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı aynı duyuruda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Genel Kurul toplantıları 60 günden fazla ertelenemez.

MADDE 16 –     TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır.

İkinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın, katılan delegelerle açılır. Katılan delegelerin üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak Federasyon’un fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası’na ilişkin esaslara uyulur.

MADDE 17 – TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantısına katılacak delegeler, kimlik kartlarını gösterip Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Genel Kurul’un açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak, toplantıda hazır bulanan delegelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların Başkanlık Divanı seçiminden hemen sonra Başkanlık Divanı’na sunulması koşuluyla Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

MADDE 18 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

18.1 Federasyon organlarını seçmek.

18.2 Federasyon Tüzüğü’nü değiştirmek.

18.3 Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşmek, faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra

etmek.

18.4 Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

18.5 Federasyonun bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan ayrılmasına karar

vermek.

18.6 Gerektiğinde Federasyon’a taşınmaz satın almak, kiralamak veya mevcut taşınmazları satmak ya

da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leyh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek

üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

18.7 Yönetim Kurulu’nun önerdiği girmelik ve yıllık aidatı tutarlarını değiştirerek veya önerildiği şekilde

kabul etmek.

18.8 Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek.

18.9 Yasada ve tüzükte Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 19 – ADAYLARIN BİLDİRİMİ

Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanı’nın oluşmasından hemen sonra Federasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları Divan Başkanlığı’na sunulur.

Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını Federasyon mühürü ile onaylayıp imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir. Divan Başkanlığı’nın, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler, Divan Başkanlığı tarafından toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 20 –     OY VERME İŞLEMİ

Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Delegelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için, Başkanlık Divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur.

Oy kullanacak delege, kimliğini ve Genel Kurul’a giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Üye, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan, Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanı’nın imzasını taşıyan zarflardan birine, “Başkan” ve “Kurullar”a ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar. Oyunu kullanan delege, listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır.

Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler ve eklenen isimler oy sayımlarında geçerli sayılacakdır. Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

MADDE 21 –     OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI

Oylar verildikten sonra, oy kullanan delege sayısı, listedeki imzalarla karşılaştırılır. Daha sonra sandıklar açılıp, zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanmış delege sayısından fazla çıkarsa, durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış delegelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar açılmadan imha edilir.

Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Federasyon Başkanı’na bir tutanakla teslim edilir.

MADDE 22 –  SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Aday olmuş her delege, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

MADDE 23  – İDAREYE BİLDİRME

Değişikliklerin bildirilmesi

Madde 92 – Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini EK- 24; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini EK- 25 doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

İşlemlerin elektronik ortamda yapılması

Dernekler Yönetmeliğinin 96. Maddesine göre Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı, derneğin merkezinin bulunduğu yerin valiliğine, dernek karar defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile karar defteri yetkili il dernekler müdürlüğü personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, il dernekler müdürlüklerince müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, il dernekler müdürü ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.

Dernek tarafından elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilen ve kapalı zarf alan dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik mülki idare amirliğine bildirilir, daha önce verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilir. Derneğin talebi üzerine yeni kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.

Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00 den önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin vermezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenen dernekler, derhal il dernekler müdürlüğüne veya Daire Başkanlığına bilgi verirler.

Kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludur.

MADDE 24-   YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, delegeler arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen bir Başkan ile 6 asli ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yapar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemez.

Asli üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Asil üyeliklerin boşalması halinde en çok oy alan ilk sıradaki yedek üye asil üyeliğe geçirilir.

Başkanlığın boşalması halinde yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar İkinci Başkan bu görevi yürütür. Boşalan İkinci başkanlığa Yönetim Kurulu yeni bir üye seçer.

MADDE 25 –     YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA USULÜ

Her yıl en çok 4 yönetim kurulu toplantısına katılmayan Asil Üye’nin üyeliği düşer. Her yönetim kurulu  toplantısı ayrı üye dernek illerinde yapılır.

Yönetim Kurulu, Federasyon işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanarak yedi gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurur. Her üye dilediğinde gündeme toplantı gününe kadar madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplantılarını Federasyon Başkanı, bulunmadığı takdirde İkinci Başkan yönetir.

Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

MADDE 26 – YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra en yüksek karar organıdır ve Genel Kurul’a karşı sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Bu görevi bir veya birkaç kişiye verebilir.

 • Federasyon çalışmalarının tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun

Olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulanmaları için ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek.

26.2  Derneklerin üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak.

26.3  Tüzüğe göre koşulları oluştuğunda üyelere verilecek olan uyarı ve üyelikten çıkarma kararlarını

almak.

26.4  Taşınır veya taşınmaz mal almak, kullanmak, kiralamak veya satmak, ayni veya nakdi bağış

kabul etmek, bağışta bulunmak, bu konuda saymana yetki vermek.

26.5   Yönetmelikler, görev tanımları ve organizasyon tanımları hazırlamak.

26.6   Genel Kurul gündemini hazırlamak ve Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

26.7   Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak.

26.8   Federasyon’un yıllık ve üç yıllık çalışma raporlarını, çalışma programını, bütçesini, bilançosunu

ve gelir gider tablolarını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

26.9   Zorunlu defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak.

26.10 Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları ve benzerini kurmak, görevli ve

danışmanlar atamak, bunların çalışmalarını düzenlemek.

26.11 Uygun görülen uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Federasyon’u bu kuruluşlar nezdinde

temsil etmek.

26.12 Federasyon çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek.

26.13 Çalışmalar için gerekli personelin nitelik ve sayısını belirlemek.

26.14 Temsilciliklerin mali ve yönetsel denetimini yapmak.

26.15 Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

26.16 Denetleme kurulunun yapacağı çalışmalara her türlü kolaylık ve yardımı sağlamak.

 

MADDE 27-      YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI

Her ne sebeple olursa olsun, Başkan dahil Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 28 –     FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI

Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu, kararının uygulanması için Başkan veya İkinci Başkan ile birlikte hareket etmek koşuluyla herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir.

Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan çekle, talimatla veya gider makbuzu karşılığı nakden yapılır.

Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yasanın öngördüğü miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır.

Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ve denetçilerin onayı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

MADDE 29 –     DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık görev süresi için üç asli ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 30 –     DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ 

Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 • Kasayı saymak, giderlerin tüzük hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incelemek,
 • Federasyon çalışmalarının tüzük, yönetmelik, Genel Kurul kararlarına uygunluğu ile gelir, gider, belge hesap ve kayıtlarını denetlemek ve gerekli gördüğü diğer hallerde Yönetim Kurulu’nu uyarmak.
 • Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak.
 • Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol etmek, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetlemek.
 • Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirmek, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol etmek.
 • Denetleme görevini 6 ayda bir yapmak ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na
 • 3 Yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurul’a sunmak.
 • Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak. Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
 • Denetleme sonunda, usulsüzlük, Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz gider veya tüzük hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlarına aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak.

MADDE 31 –     DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu Federasyona üye dernek başkanlarından teşekkül eder. Federasyon Başkanı Danışma Kurulu’nun doğal üyesi olup, bu kurula başkanlık eder.

Danışma Kurulu Federasyon Başkanı’nın çağrısı üzerine yılda en az bir defa, ocak veya şubat ayında üyelerinin 1/3’ünün katılımıyla olağan veya Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine olağanüstü toplanır.

MADDE 32 –     DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlar, uygulamalara yönelik önerilerde bulunur.

MADDE 33 –     BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 3 yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcamada bulunamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek “ek bütçe” ile mümkündür.

MADDE 34 –     FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

 • Girmelik ve aidatlar. Federasyon’a üye olmak isteyen her dernek 25,- YTL giriş bedeli öder. Üye Dernekler ayrıca Federasyona Genel Kurul’un ait olduğu yıla ilişkin 10 YTL yıllık aidatı o yılın 31 Mart tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Girmelik ve yıllık aidat tutarları her yıl %15 oranında artar. Bu tutar ve oranları değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.
 • Sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,
 • Dergi, gazete, kitap ve reklam gelirleri,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,
 • Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,
 • Üye derneklerin Federasyon namına aracılık ettikleri hizmetlerden sağlanan gelirler,
 • Diğer gelirler.

MADDE 35-  FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Federasyonda iç denetim esastır. Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 36-  FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 37 –     DEFTERLER VE MUHASEBE

Yönetim Kurulu 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 11’nci maddesinde belirtilen defterleri tutmak, belgelere dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

Ayrıca, üye aidatı tahakkuk ve tahsilini takip etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi işlemlerini kolaylaştırıcı defterler de tutar. Bu yardımcı defterler için noter onayı gerekmez.

Bilgisayar ağı kurularak da idari ve muhasebe kayıt ve izlemesi yapılabilir.

MADDE 38 –     SÖZLEŞMELER

Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

MADDE 39 –     TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır.

 • Tüzük değişiklik teklifleri Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurul’a katılma hakkı olan

delegelerin onda biri tarafından yapılabilir.

 • Değişiklikler Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile kabul edilir. Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İkinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın, katılan delegelerle açılır. Katılan delegelerin üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz
 • Tüzük değişikliği Valiliğe bildirilir ve bir gazetede ilan edilir.

MADDE 40 –     İÇ YÖNETMELİK VE DİĞER YÖNETMELİKLER

Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esaslarını belirleyen iç yönetmelik ile Federasyon’un çalışma konularına ait yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Düzenlenen yönetmelikler ilk Genel Kurul’un onayına sunulur. Ancak tüm yönetmeliklerin hazırlanmalarından sonraki ilk Genel Kurul’a sunulana kadar geçen zaman içinde uygulama ve değiştirilmesi yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Genel Kurul onayından sonra Yönetim Kurulu yönetmeliklerde değişiklik yapamaz.

MADDE 41 –     AMBLEM

Federasyonu temsil edecek amblemin değiştirilmesine Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul karar verir. Üyeler kendi amblemleri yanında Federasyon amblemini de kullanabilirler. Federasyon da üye derneklerin amblemini kart, pankart vb. üzerinde kullanabilir.

MADDE 42 – FESİH VE TASFİYE

Genel Kurul, Federasyonun fesih ve tasfiyesine en az 2/3 oy çokluğu ile karar verebilir. Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İkinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın, katılan delegelerle açılır. Katılan delegelerin üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz

Fesih halinde para ve malvarlığı Federasyonun amaçlarına uygun çalışan vakıflara ve derneklere devredilmesine Genel Kurul karar verir.

MADDE 43 – ATIF

Bu tüzükte açıklık olmayan konularda 5253 sayılı Dernekler Yasası, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 44 – YÜRÜRLÜK

Bu tüzük kurucu üye dernekler tarafından imzalanarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 45 – TEMSİLCİLİK AÇILMASI

Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, Federasyon Genel Kurullarında temsil edilmezler.

 

Bu tüzük 45 (Kırkbeş) maddeden ibarettir.

 

Tüzük değişikliği onaylayan 4. dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı                             Görev Unvanı             

 

İlhan Kubilay                               Yönetim Kurulu Başkanı

 

Soner Ertuğrul                          Yönetim Kurulu Üyesi

 

Reha Bali                                                Yönetim Kurulu Üyesi

 

Koray Tezcan                              Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Erdinç Bağcıgil                            Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Adem Avcı                                  Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Mustafa Gürsel Kaya                   Yönetim Kurulu Üyesi